رحمان

  رحمان، گسترده‌رحمت، از صفات الهی، این مفهوم با واژه «رحمن» ۵۷ بار آمده است. چکیده: به نام خدای رحمان. هیچ معبودی جز رحمان نیست. رحمان بر عرش استیلا یافته و فرزندی اختیار نکرده است. در آفرینش رحمان هیچ تضادّی نیست. رحمان، انسان و جن را آفرید. به انسان بیان ادامه مطلب