رئوف

  رئوف، بسیار مهربان و دلسوز، از صفات الهی، این مفهوم با واژه «رئوف» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا به مردم، بسیار رئوف مهربان است. خدا به بندگان رئوف است. اگر خدا رئوف مهربان نبود، شما هلاک می‌شدید. پیامبر به مومنان رئوف مهربان است. به‌راستی پروردگار شما بسیار رئوف ادامه مطلب

رئوف

  رئوف، بسیار مهربان و دلسوز، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «رئوف» ۱۰ بار آمده است. چکیده: خدا بسیار رئوف مهربان است. او نسبت به مردم رئوفِ مهربان است. اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و این‌که خدا رئوف مهربان است، [هلاک  می‌شدید] (نور/۲۰). آیا ندیده‌ای ادامه مطلب

رئوف

  رئوف، بسیار مهربان و دلسوز، این مفهوم از مادّه «ر أ ف» ۱۳ بار آمده است. چکیده: خدا به مردم بسیار رئوف مهربان است. اگر خدا رئوف مهربان نبود، شما هلاک می‌شدید. پیامبر به مومنان رئوف مهربان است. به‌راستی پروردگار شما بسیار رئوف مهربان است (نحل/۷، ۴۷). بی‌تردید خدا ادامه مطلب