دریا و خشکی

دریا و خشکی، آب زیادی که محوطۀ وسیعی را فراگرفته و مقابل آن خشکی، این مفهوم با واژۀ بَحر ۴۱ بار، برّ۱۱ بار، یَم ۸ بار، عَراء ۲ بار و مادّة «ی ب س» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا همه چیز در دریا و خشکی را می‌داند و دریاها ادامه مطلب