حیوان

حیوان، هر جانداری به جز انسان، این مفهوم با واژۀ انعام ۳۲ بار و با واژگان طَیر ۱۹ بار، طایر ۱ بار، ناقه ۷ بار، اِبل ۲ بار، بَعیر ۲ بار، جَمَل ۱ بار، بَقَر ۳ بار، بَقَره ۴ بار، بقرات ۲ بار، عِجل ۱۰ بار، غَنَم ۳ بار، نَعجَه ادامه مطلب