جبر و اختیار

جبر و اختیار، عمل از روی اراده و آگاهی و بدون آن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد آمده است. چکیده: همۀ کارها به دست خداست. اوست که زنده می‌کند و می‌میراند. اگر خدا می‌خواست همه را به اجبار هدایت می‌کرد ولی او به انسان دو راه ادامه مطلب