تغذیه

، خوردن، این مفهوم از مادة «ا ک ل» ۹۴ بار، «ط ع م» ۳۰ بار، «ش ر ب» ۳۸ بار، «س ق ی» ۲۲ بار و «ذ و ق» ۳ بار و واژة غَداء و اقوات هر کدام ۱ بار آمده است. چکیده: خدا خوراک‌دهنده است. او از آسمان، ادامه مطلب