تزکیه

تزکیه، خودسازی، این مفهوم  از مادّۀ «زک و» ۲۹ بار آمده است. چکیده: هر کس نفس خود را که فجور و تقوا به آن الهام شده تزکیه کند، حتماً رستگار می‌شود. یکی از وظایف پیامبران تزکیۀ مردم است. پاداش کسانی که خود را تزکیه کنند،  بهشت‌های پاینده است. سوگند به ادامه مطلب