بهشت

 بهشت، اقامتگاه ابدی رستگاران  در آخرت، این مفهوم با ریشۀ جَنَۀ ۱۲۲ بار و با واژۀ دارُالسَّلام ۲ بار، دارُالمُقامَۀ، رُوضاتُ الجَنات، رُوضَۀ، جَنّاتُ الفِردوس، فِردوس و حَدائِق هر کدام ۱ بار آمده است. چکیده: بهشت پاداشی از طرف خداست. او انسان‌ها را به سوی بهشت فرا می‌خواند. در بهشت ادامه مطلب