برهان

برهان، دلیل آشکار، این مفهوم از ریشۀ بَیَنَ ۷۳ بار و با واژۀ سُلطان ۲۴ بار، بُرهان ۸ بار، حُجَۀ ۶ بار، مُبصِرَۀ ۲ بار آمده است. چکیده: دلایل روشن از آن خدا است که توسط پیامبران الهی به مردم عرضه می‌شود. برخی از مردم این دلایل را می‌پذیرند و ادامه مطلب