بدعت

بدعت، نوآوری در شریعت، این مفهوم با واژۀ اِبتَدَعوا ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا فرمان داده که با دروغ بستن بر او فرمان‌های الهی را تغییر ندهید و چیزی را به خدا نسبت ندهید. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و ادامه مطلب