بارداری

بارداری، آبستنی، این مفهوم از ریشۀ حَمَلَ ۱۴ بار و آیاتی که این مفهوم را دارند، آمده است. چکیده: با آمیزش دو جنس مذکّر و مونث، مونث باردار می‌شود. او مدّتی این بار را حمل می‌کند. جنین در رحم رشد کرده تا متولّد شود. خدا شما را از خاکی، سپس ادامه مطلب