ایمان

  ایمان، باور، این مفهوم با مادّه «ا م ن» ۸۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا مومن است. او شما را آفرید پس گروهی مومن و گروهی کافر هستند. پس هر کس بخواهد، ایمان بیاورد و هر کس بخواهد، کافر شود. بیشتر مردم به خدا ایمان نمی‌آورند. کسی جز به ادامه مطلب