ایستادن

  ایستادن، برخاستن، این مفهوم از مادّه «ق و م» ۲۵ بار و «ناشئه‌اللّیل» ۱ بار آمده است. چکیده: چون به انسان آسیبی برسد، خدا را به پهلو خوابیده، نشسته یا ایستاده می‌خواند. خردمندان خدا را ایستاده، نشسته و بر پهلو خوابیده یاد می‌کنند. بندگان رحمان، شب را در حال ادامه مطلب