اکراه

  اکراه، ناخوشایند و اجبار، این مفهوم از مادّه «ک ر ه» ۳۹ بار آمده است. چکیده: خدا به آسمان و زمین فرمود: چه با میل و چه با اکراه، بیایید. هر کس در آسمان‌ها و زمین است چه با میل و چه با اکراه، خدا را سجده می‌کنند. در ادامه مطلب