اسرع‌الحاسبین

  اَسرَعُ‌الحاسبین، سریعترین حسابرسان، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت «اَسرَعُ‌الحاسبین» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا سریعترین حسابرسان است. اوست که بر بندگانش قاهر است. نگهبانانى بر شما مى‏فرستد تا هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، فرستادگان ما جان او را می‌گیرند در حالى ادامه مطلب