ارحم‌الرّاحمین

  اَرحَمُ‌الرّاحِمِین، مهربانترین مهربانان، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت اَرحَم‌ُالرّاحِمِین ۴ بار آمده است. چکیده: خدا مهربانترین مهربانان است. [موسى] گفت: پروردگارا، من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت ‏خود درآور. تو مهربانترین مهربانان هستى (اعراف/۱۵۱). [یعقوب به فرزندان خود] گفت: آیا همان گونه ادامه مطلب