اولیاءالله

  اولیاءالله، دوستان خدا، این مفهوم با عبارت اولیاءالله ۱ بار و اولیاء لِله ۱ بار آمده است. چکیده: کسانی که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده‌اند، دوستان خدا هستند. برای آنها نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. خدا به یهودیان می‌فرماید: اگر راست می‌گویید که دوستان خدا هستید، ادامه مطلب