انگور

  انگور، یکی از میوه‌ها، این مفهوم از ماده «ع ن ب» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا با آبی که از آسمان نازل کرد برای شما درختان انگور رویانید. او (خدا) کسی است که از آسمان برای شما آبی نازل کرد … و با آن برای شما زراعت، زیتون، ادامه مطلب