انفاق

  انفاق، هزینه کردن، این مفهوم از مادّه «ن ف ق» ۷۳ بار آمده است. چکیده: خدا هر گونه بخواهد، انفاق می‌کند. در راه خدا تا می‌توانید انفاق کنید. از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، از آن‌چه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم، از خیر و از مازاد بر ادامه مطلب