انسان

  انسان، بشر، این مفهوم از مادّه «ا ن س» ۸۳ بار آمده است. چکیده: خدا آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس از نطفه‌ای در مراحل مختلف آفرید، از روح خود در او دمید. نیکو صورتگری کرد. خدا انسان‌ها را از نفس واحدی آفرید. و  آنها جفت گردانید. ادامه مطلب