انجیل

  انجیل، کتاب عیسی، این مفهوم با واژه انجیل ۱۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا برای عیسی پسر مریم، انجیل را نازل کرد که در آن رهنمود، نور و پندی بود و تورات را تصدیق می‌کرد. اهل کتاب باید به آن‌چه در انجیل ادامه مطلب