انجام دادن

  انجام دادن، انجام کار، این مفهوم از مادّه «ف ع ل» ۱۰۸ بار آمده است. چکیده: خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد و از آن‌چه انجام می‌دهد، بازخواست نمی‌شود. وعده خدا انجام‌شدنی است. او به آن‌چه انجام می‌دهند، دانا و بینا است.. بر شما نگهبانانی گماشته شده که آن‌چه ادامه مطلب