انار

  انار، یکی از میوه‌ها، این مفهوم با واژه «رمان» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا با آبی که از آسمان نازل کرد باغ‌هایی از میوه‌های گوناگون و انار همانند و غیرهمانند پدید آورد. به محصول آن بنگرید، از آن بخورید و حقّ آن را روز چیدن آن بدهید و ادامه مطلب