امّ‌الکتاب

  امّ‌الکتاب، اصل و اساس هر چیزی، این مفهوم با واژه «اُمُّ‌‌الکتاب» ۳ بار آمده است. چکیده: اُمُّ‌الکتاب نزد خداست. قرآن در امّ‌الکتاب است. برخی از آیات قرآن، آیات محکم هستند که آنها امّ‌الکتاب هستند. براى هر زمانى کتابى است. خدا آن‌چه را بخواهد محو یا اثبات مى ‏کند. امّ‌الکتاب ادامه مطلب