امت

  امّت، گروه هم‌سو، این مفهوم از مادّه «ا م م» ۶۰  بار آمده است. چکیده: مردم امّت واحدی بودند پس اختلاف کردند. اگر خدا می‌خواست همه را امّتی واحد قرار می‌داد. در میان هر امّتی هشداردهنده‌ای بوده است. خدا در میان هر امّتی فرستاده‌ای برانگیخت. هر امّتی فرستاده خود ادامه مطلب