امید

  امید، انتظار وقوع امری خوشایند، این مفهوم از مادّه «ر ج و» ۲۳ بار و واژه «عَسی» ۲۱ بار و «لَعَلَ» ۱۲۳ بار آمده است. چکیده: کسانی که به لقای خدا امید دارند، کارهای شایسته می‌کنند و کسی را با خدا شریک نمی‌گیرند. کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند ادامه مطلب