امنیت

  امنیت، در امان بودن، این مفهوم از مادّه «ا م ن» ۴۴ بار و  با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا ایمنی‌بخش است. هیچ کسی را از عذاب پروردگار ایمنی نیست.خانه کعبه را برای مردم محل امنی قرار داده است. هر کس در آن داخل ادامه مطلب