امتحان

  امتحان، آزمایش، این مفهوم از مادّه «ب ل و»  ۳۵ بار، «ف ت ن» ۳۰ بار و واژه «اِمتَحَنَ» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا آزمایش‌کننده است. خدا انسان را می‌آزماید به این دلیل او را شنوا و بینا قرار داد. شما را به بد و نیک، بیم، گرسنگی، ادامه مطلب