امانت

  امانت، چیزی را به کسی سپردن، این مفهوم از مادّه « ا م ن » ۲۵ بار آمده است. چکیده: انسان امانتی را که آسمان‌ها و زمین از آن ابا کردند، برداشت. در امانت خیانت نکنید و آنها را به صاحبانش برگردانید. پیامبران فرستادگانی امین هستند. مومنان و نمازگزاران ادامه مطلب