امام

  امام، پیشوا، این مفهوم از مادّه «ا م م» ۱۰ بار آمده است. چکیده: خدا بعد از این که ابراهیم را آزمود و او همه را به انجام رسانید، او را پیشوا قرار داد. ابراهیم، اسحاق، یعقوب  و برخی از بنی‌اسرائیل را پیشوایانی قرار داد که هدایت می‌کردند. فرعون ادامه مطلب