الیسع

  الیسع، یکی از پیامبران، این مفهوم با واژه «الیسع» ۲ بار آمده است. چکیده: الیسع از نسل نوح و از برگزیدگان بود. از کسانی که خدا به آنان کتاب، داوری و نبوّت داد. اسماعیل، الیسع و ذوالکفل را به یاد آور [که] همه از برگزیدگان بودند (ص/۴۸). از نسل ادامه مطلب