الفت

  الفت، انس و پیوند، این مفهوم از مادّه « ا ل ف» ۸  بار آمده است. چکیده: خدا میان دل‌های مومنان الفت انداخت. اگر آن‌چه در روى زمین است همه را خرج مى‏ کردى، نمى ‏توانستى میان دل‌های آنان الفت برقرار کنى. بخشی از صدقات، برای الفت‌دادن دل‌ها است. ادامه مطلب