افزون‌ طلبی

افزون‌طلبی، زیاده خواهی، این مفهوم با واژۀ تکاثر ۲ بار، یَطمَعَ أَن أَزید ۱ بار آمده است. چکیده: افزون طلبی از ویژگی‌های انسان‌هاست که هرگز پایان نمی‌یابد و انسان را سرگرم خود می‌کند. زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی، آرایش و فخر‌فروشی شما به یکدیگر و فزون‌طلبی در اموال ادامه مطلب