اعلی

  اعلی، بلندمرتبه، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «اَعلی» ۲ بار آمده است. چکیده: نامِ پروردگار بلندمرتبه خود را به پاکى بستاى. نامِ پروردگار بلندمرتبه خود را به پاکى بستاى. همان که آفرید و هماهنگى بخشید. آن که اندازه ‏گیرى کرد و هدایت نمود. آن که چمنزار ادامه مطلب