اعلم

  اعلم، داناتر، از اسماء و صفات خدا، این مفهوم با واژه «اَعلَم» ۵۰ بار آمده است. چکیده: پروردگار به هر کس که در آسمان‌ها و زمین است، به دل‌های جهانیان، به شما و به هر که تقوا پیشه کرده، داناتر است. خدا به آن‌چه پنهان یا آشکار می‌کنید، به ادامه مطلب