اجزاء بدن

اجزاء بدن، اعضاء و جوارح انسان، این مفهوم با واژه‌های متعددی آمده است. چکیده: خدا بدن انسان را از اجزاء گوناگون آفرید. بعضی از اجزاءِ بدن در قیامت شهادت می‌دهند. هر کدام از این عناوین در موضوع خود یا موضوع‌های‌ وابسته توضیح داده خواهند شد. آرنج، ای کسانی که ایمان ادامه مطلب