اعراف

  اعراف، بلندی، این مفهوم با واژه «اعراف» ۳ بار آمده است. چکیده: در قیامت، بر اعراف گروهی هستند که همه را به چهره می‌شناسند و با آنها گفت‌وگو می‌کنند. آنان از خدا می‌خواهند که آنها را در گروه ستمکاران قرار ندهد. [در قیامت] میان آن دو گروهِ [بهشتیان و ادامه مطلب