اعراب

اعراب، بادیه‌نشینان عرب، این مفهوم با واژۀ اعراب ۱۰ بار آمده است. چکیده: اسلام اکثر بادیه‌نشینان ظاهری است. آنان کفر و نفاقشان بیشتر، نادان‌تر و در عمل به فرمان خدا و رسول او سست‌‌تر هستند.  بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده‌اید بلکه بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در ادامه مطلب