اعتکاف

  اعتکاف، استقرار در محل خاص جهت عبادت، این مفهوم از مادّه «ع ک ف» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا به ابراهیم و اسماعیل سفارش کرد که خانه مرا برای اعتکاف‌کنندگان، پاک و پاکیزه کنید. در حال اعتکاف، با زنان مباشرت نکنید. اقوام گذشته بر بتان خود اعتکاف می‌کردند. ادامه مطلب