اعتدال

اعتدال، میانه‌روی، این مفهوم از ریشۀ قَصَدَ ۴ بار، وَسَطَ ۱بار و با عبارت بَینَ ذلک ۱ بار آمده است.  چکیده: خداوند بندگان خود را به اعتدال توصیه کرده است. بندگان خدای رحمان چون انفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، نه اسراف می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند. میان آن دو، حدّ وسط را برمی‌گزینند ادامه مطلب