اطمینان

  اطمینان، خاطر جمعی، این مفهوم از مادّه «ط م ن» ۱۳ بار آمده است و عبارات «ثبََّتَ فُؤاد» ۲ بار و «رَبَطَ علی قَلب» و نظیر آن ۳ بار آمده است. چکیده: با یاد خدا دل‌ها اطمینان می‌یابد. نفس اطمینان‌یافته از خدا خشنود است. خدا هم از او خشنود ادامه مطلب