اطعام

  اطعام، غذا دادن، این مفهوم از مادّه «ط ع م» ۸ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا طعام می‌دهد. می‌‌فرماید: بخورید و به مستمندان طعام دهید و یکدیگر را به طعام دادن تشویق کنید. یکی از کفّارات را طعام دادن به مستمندان ادامه مطلب