اطاعت

  اطاعت، فرمانبرداری، این مفهوم از مادّه «ط و ع» ۸۷ بار آمده است. چکیده: خدا به مومنان سفارش می‌کند که از خدا و پیامبر او اطاعت کنید و اطاعت از پیامبر همان اطاعت از خداست. اطاعت از خدا باعث رحمت و کامیابی است. آنان که خدا و پیامبر را ادامه مطلب