اصلاح

  اصلاح، تغییر مثبت، این مفهوم از مادّه «ص ل ح »  ۴۴ بار آمده است. چکیده: خدا به اصلاح فرمان داده است. کسانی که بعد از آمدن پیامبران اعمال خود را اصلاح کنند، بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند. خدا کسانی را که پس از ستم کردن، توبه ادامه مطلب