اصحاب شِمال

  اصحاب شِمال، یاران چپ، این مفهوم با عبارت «اَصحاب شِمال» ۲ بار، «اصحاب مَشئَمه» ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: یاران چپ، منکر نشانه‌های خدا و قیامت هستند. به خوراک دادن به یتیمان تشویق نمی‌کنند و خوش‌گذران هستند. در روز قیامت کارنامه آنان ادامه مطلب