اصحاب رَس

  اصحاب رَس، یکی از اقوام عذاب شده، این عبارت ۲ بار آمده است. چکیده: اصحاب رس پیامبران را تکذیب کردند و دچار عذاب شدند. پیش از اینان (کافران) قوم نوح، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون، برادران لوط، اصحاب ایکه و قوم تبّع به تکذیب پرداختند. همگى فرستادگان را به ادامه مطلب