اصحاب اخدود

  اصحاب اخدود، صاحبان گودال پرآتش، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: اصحاب اخدود، مومنان را به دلیل ایمان آوردن، در گودال‌های آتش می‌انداختند و به تماشای آن می‌نشستند. کسانی که مردان و زنان مومن را آزار می‌دهند و توبه نمی‌کنند، عذاب سخت دارند. سوگند به آسمان دارای برج‌ها، ادامه مطلب