اسماعیل

  اسماعیل، یکی از فرستادگان، این واژه ۱۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا ابراهیم را به پسری بردبار بشارت داد. در پیری اسماعیل را به او داد. ابراهیم او را نزد خانه محترم سکونت داد. ابراهیم و یعقوب به فرزندان خود سفارش کردند ادامه مطلب