اسماء و صفات خدا

  اسماء و صفات خدا، نام‌ها و صفات خدا، این مفاهیم با واژه‌های متعدّد آمده است. چکیده: در این مقاله اسم‌ها و صفات صریح خدا آورده شده است و هر کدام در موضوع خود آمده است. اَبقی: پایدارتر (طه/۷۳)؛ اَحد: یگانه یکتا (اخلاص/۱)؛ اَحسَنُ ­الخالِقین: نیکوترین آفرینندگان (مومنون/۱۴)؛ اَحکَمُ‌الحاکِمین: حکم‌کننده‌ترینِ ادامه مطلب