اسماء و صفات خداوند

اسماء و صفات خداوند، نام‌ها و صفت‌های خداوند، این مفاهیم با واژه‌های متعدد ۱۴۳ بار آمده است. چکیده: اسم‌ها و صفت‌هایی که در این مقاله ذکر شده است به طور صریح در قرآن آمده است. این اسماء و صفات در موضوع‌های مربوطه بیان می‌شود. الله: خدا، ۲۶۶۱ بار (بقره/۷)، اَبقی: ادامه مطلب